Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

saxun, s.r.o.

Orechová 41

900 42 Dunajská Lužná

IČO: 50 359 215
DIČ: SK2120308410
Firma je zapísaná v registri Okresný úrad Senec

Číslo živnostenského registra: 110-179824

Telefón: +421 905 235 377
E-mail: kozmetika@plushpuppy.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Nákup v internetovom obchode www.plushpuppy.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predmetom predaja sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu www.plushpuppy.eu

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.plushpuppy.eu prevádzkuje predávajúci. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená do 48 hodín od odoslania oznámenia o prijatí jeho objednávky.

Objednávka tovaru:

-objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované kontakty a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

-kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

-kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

-kupujúci bude do 5 dni bude informovaný o realizácií objednávky.

Dodacie a platobné podmienky:

-Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote maximálne 4 týždňov.

-Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čom najkratšom čase (2-3dni)

-Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastkových dodávok.

-Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

-Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

-Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

Na adresu:

Kuriér Slovensko 5,00 EUR / Dobierka +2,00 EUR

Kuriér ČR 5,90 EUR / Dobierka +2,00 EUR

Rakúsko 7,00 EUR / Dobierka +8,50 EUR

Na výdajné miesto:

Zásielkovňa.sk 1,80 EUR / Dobierka +0,70 EUR

Zásilkovna.cz ČR 3,00EUR / Dobierka +0,70 EUR

Platba PayPal, Debit Card, Credit Card 4,90 EUR

Osobne

-Tovar zasielame na dobierku (platba pri prevzatí tovaru),  ak nie je dohodnuté inak.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

-predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností.

-predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Storno objednávky:

-stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

-stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu:

-spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.

-spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť aby písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy podal najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo toto odstúpenie tejto lehote doručiť osobne na adresu uvedenú v kontaktoch.

Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou - originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry.

Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár:

Odstúpenie od zmluvy:

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári na účet kupujúceho.

-pri platbe poštovou poukážkou manipulačný poplatok 10€.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

-prevziať objednaný tovar,

-zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

-prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

-dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

Zmluvná pokuta:

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia.

Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov:

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Záverečné ustanovenia:

-predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

-neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 13.11.2019

Spracovala: Mgr. Martina Adámeková